Nestle-Aland Logo
  • ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου·

  • φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ·*
  • ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου,*
  • εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους* αὐτοῦ·